2019-05-24

Eszopiclone、Zaleplon及Zolpidem成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-05-09

Carbimazole及Methimazole成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-04-08

Fluorouracil及其相關成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-04-03

“曲克”由尼維莎輸尿管內置支架組回收警訊

[…]
2019-04-03

輸液幫浦、輸液加溫器、快速輸注幫浦與管內氣泡/空氣栓塞之風險安全警訊(通類產品)

[…]
2019-04-03

“美敦力”黛拉心臟節律器回收警訊

[…]
2019-03-21

Febuxostat成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-03-21

Fluoroquinolone與Quinolone類抗生素藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-03-21

Tofacitinib成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]
2019-03-15

Fenspiride成分藥品安全資訊風險溝通表

[…]